Algemene informatie over de praktijk

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

VerloskundigenpraktijkUtrecht|Oostis gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30264401in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 030-2804904. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@vkutrechtoost.nl

Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming  van Verloskundige Praktijk is: 
Annemarie Idema
Bloemstraat65A
3581 WD Utrecht.  

Plichten van verloskundigenpraktijk Utrecht-Oost

Verloskundigenpraktijk Utrecht|Oost is volgens de wet AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers (verloskundigen en praktijkassistenten) binnen Verloskundigenpraktijk Utrecht|Oost hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij werken in een 2 staps beveiligd online verloskundig systeem: Onatal. 
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Verloskundigenpraktijk Utrecht|Oost. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Zwangerenportaal:

Binnen onze praktijk werken wij met zwangerenportaal. Door je hiervoor aan te melden kunnen wij je koppelen aan je dossier en is het mogelijk om ten alle tijden je eigen gegevens in te kijken. Tevens is het voor jou zichtbaar wanneer je weer een afspraak hebt bij ons. Je wordt tijdens het spreekuur geïnformeerd over Zwangerenportaal, mocht je er vragen over hebben dan is het mogelijk ons hier eerder over te bellen of te mailen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website, de email en Onatal (ons verloskundig digitaal beveiligd dossier) worden er persoonsgegevens achtergelaten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de zorg die je van ons ontvangt is het mogelijk dat wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, adres gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Medische gegevens
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners (huisarts, apotheek, andere relevante medisch specialisten)
 • Tijdstip van je afspraak

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een medisch dossier
 • Het bijhouden van het medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het aanvragen en uitvoeren van bloedafname
 • Het bijhouden van door jou aangegeven wensen en voorkeuren
 • Het verlenen van goede zorg aan jou
 • Het uitvoeren van overige, aangevraagde, diensten (denk bijvoorbeeld aan bloedafname)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou als cliënt en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Utrecht|Oost hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen:

 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden
 • Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. 

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen jouw medisch dossier uit met de gynaecoloog als je vanwege een probleem in de zwangerschap, bevalling of de kraamperiode naar hen toe moet. Dit kan zijn via de polikliniek maar kan ook met spoed. Hiervoor vragen wij schriftelijk toestemming tijdens de 1econtrole bij ons.

De verwijsbrief en het zwangerschapsdossier versturen wij per beveiligde mail, secure mail (zorgmail of zorgdomein)

Mocht je hier geen toestemming voor verlenen dan is het mogelijk dat de behandelend arts onvoldoende op de hoogte is van je voorgeschiedenis.

In sommige gevallen hebben wij per mail overleg met de gynaecoloog ook dit gaat per beveiligde mail.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek, je huisarts en je kraamverzorgende en indien nodig de kinderarts. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming tijdens eerste controle bij ons. Daarbij gaat het bij de apotheek om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) die bij hen bekend zijn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk Utrecht|Oost bij aan medicatieveiligheid. 

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest (bijvoorbeeld bij verhuizing), is het belangrijk dat deze verloskundige op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Je medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan je nieuwe verloskundige.  De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat  je hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe verloskundige.

 • Verstrekken van je dossier aan een nieuwe verloskundige 

Je medisch dossier wordt dan door ons aan je nieuwe verloskundige verzonden per secure mail.  Je kunt een uitdraai van  het originele dossier meekrijgen als je langs komt bij onze praktijkassistente. We vragen je dan om jezelf te legitimeren met een paspoort of rijbewijs. Je hebt altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. 

 • Opvragen van je dossier bij je vorige verloskundige

Wij laten je een toestemmingsformulier ondertekenen waarin staat welke gegevens wij bij je vorige verloskundige willen opvragen. Dit formulier sturen wij per secure mail naar hen toe. 

Cookies op deze website

Klik hier om je cookievoorkeuren te wijzigen

Vkutrechtoost.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Vkutrechtoost.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag anoniem bijhouden zodat we onze website en marketingactiviteiten kunnen analyseren en verbeteren. Daarnaast gebruiken we een Google Ads-cookie die belangrijke acties op de website vastlegt. Hiermee kunnen we onze advertentiecampagnes via Google Ads evalueren en verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens en worden niet gebruikt voor remarketing of andere gepersonaliseerde advertentiedoeleinden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Vkutrechtoost.nl gebruikt Google Analytics om te zien of de website goed functioneert. Hierin is alleen geanonimiseerde informatie opgenomen. Bijvoorbeeld: iemand uit Utrecht bezocht afgelopen vrijdag die en die pagina op een tablet.

Vkutrechtoost.nl gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over websitegebruik te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die u bezocht voordat u op de onze kwam. In Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alle gebruik van Google Analytics is in lijn met de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Opt-Out Googles advertentiecookie

U kunt zich hier afmelden voor Googles advertentiecookie, of Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin, als u niet wilt dat er anonieme gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld.

We gebruiken diensten van Google voor het analyseren van het gebruik van onze website en het tonen van advertenties op basis van zoekopdrachten of eerder bezoek aan onze website. Om meer te weten over welke gegevens Google daarbij verwerkt, bezoekt u de pagina met Google’s privacybeleid en voorwaarden.

Geboortekaartjes

Regelmatig ontvangen wij na de geboorte een geboortekaartje. Wij vinden het leuk, en merken dat onze cliënten het leuk vinden, om de geboortekaartjes op te hangen in de praktijk. Het is natuurlijk mogelijk om een deel van de informatie vermeld op de geboortekaartjes onleesbaar te maken (of ons te vragen dit te doen).

Tot slot: mocht je naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen en of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit natuurlijk graag.